Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, които пораждат съмнение за корупция от страна на служители на Спортно училище „Никола Симов“,  могат да се подават по следните начини:


info-2500203@edu.mon.bg

0884341763

При главен счетоводител на СУ „Никола Симов“, адрес: гр. Търговище, ул. „Цар Симеон“ п.к. 134

Чрез пощенска услуга на хартиен носител на адрес:  гр. Търговище, ул. „Цар Симеон“ п.к. 134

При подаване на сигналите задължително се предоставят следните данни:


Три имена

Aдрес за кореспонденция/имейл адрес

Tелефон за контакт

Данни за институциите, които вече са информирани

Когато изпращате сигнал за корупция, от изключителна важност за успешната работа по сигнала Ви е необходимо да следвате следните стъпки:


За да можем да осъществим обратна връзка с Вас и детайлно да разгледаме сигнала Ви е необходимо да запишете ТРИТЕ си имена и АКТУАЛНИ имейл адрес и телефон. Предоставяните от Вас лични данни ще бъдат защитени по реда на Закона за защита на личните данни.

Разчитаме на Вашата коректност при предоставяне на личните Ви данни – имена, имейл адрес и телефонен номер, защото при невъзможност за осъществяване на обратна връзка, сигналът Ви ще се счита за анонимен!

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административно процесуалния кодекс, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

След анализ и преценка за анонимни сигнали могат да се считат:


получени по пощата сигнали, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала

сигнали по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон

За анонимни се считат и сигнали, за които от страна на служител от СУ „Никола Симов“, гр. Търговище е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите и лицата не са открити на посочените от тях адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон за връзка.


Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на СУ „Никола Симов“, гр. Търговище.


Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства. В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.


Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административно процесуален кодекс.