Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19. СУ “Н. Симов” се адаптира успешно към новите условия, свързани с обучението в електронна среда. Училището работи по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, благодарение на който към момента са осигурени 10 лаптопа за ученици и 6 за учители. Всички наши възпитаници, които имат затруднения, свързани с електронната осигуреност, са обезпечени. Със стартирането на проекта през втората половина на учебната 2020/2021 година бяха обучени 14 родители и 13 ученици, желаещи да бъдат подготвени за образователен процес от разстояние. През началото на 2021/2022 учебна година продължи обучението на още 10 ученици. Ефектът от извършените обучения е огромен, което беше потвърдено от последващото преминаване в ОРЕС и безпроблемното протичане на урочните занятия на учениците. Нашия училищен екип продължава да подкрепя родители и учители в това предизвикателство и призоваваме всеки ученик, който изпитва материални затруднения, свързани с електронното обезпечаване да се обърне към нас.

Спортно училище Никола Симов - Търговище -  Спортна стрелба