Полезни съвети

Важни инструкции за явяване на ДЗИ

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

Какви документи трябва да представя, за да се явя на матура?

Какви помощни материали мога да използвам по време на изпита?

Какви материали трябва да получа от квесторите?

Какви са начините за обозначение на верните отговори?

Какви задължения и права имам, като зрелостник?


Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;

Заема определеното му работно място 15 (петнайсет) минути преди началото на изпита;

Носи и ползва на всеки държавен зрелостен изпит химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, а ако е зрелостник с нарушено зрение – и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства;

Получава от квестор голям бял плик, малък бял плик и листове за чернова;

Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си;

Изключва изцяло всички мобилни устройства и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място;

Непосредствено след обявяването на изпитния вариант:

Получава от квестор свитък за свободните отговори, лист за отговори с прикрепена към него идентификационна бланка;

Под прякото наблюдение на квестор на работното си място попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, без да го запечатва.

Получава от квестор изпитния вариант.

По време на държавния зрелостен изпит:

Запознава се с указанията за работа с изпитния вариант, листа за отговори и свитъка за свободни отговори. Указанията са в началото на изпитния вариант;

В началото на държавния зрелостен изпит по чужд език изслушва два пъти текст за компонента „Слушане с разбиране”;

Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив;

Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите;

Не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

Не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит;

Не ползва коректори, калкулатори, справочници, мобилни устройства;

Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита, не подсказва и не преписва;

В случай, че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден;

Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

След приключване на работата:

Под прякото наблюдение на квестора на работното си място залепва малкия плик, поставя го заедно със свитъка за свободни отговори и с листа за отговори в големия плик, залепва големия плик и го предава заедно с изпитния вариант и с листовете за чернова на квестора;

Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата;